راهنمای قالب

Profishop

ویژگینوع
product حاوی اطلاعات کالا می باشد و تنها در صفحه ای قابل دسترسی می باشد که آدرس یک کالا باشد.
products لیستی از product ها می باشد و در صفحه ای که آدرس شاخه ی کالاها باشد قابل دسترسی می باشد.
category حاوی اطلاعات شاخه می باشد و تنها در صفحه ای قابل دسترسی می باشد که آدرس یک شاخه باشد.
categories لیستی از category ها می باشد.
post حاوی اطلاعات یک مطلب می باشد و تنها در صفحه ای قابل دسترسی می باشد که آدرس یک مطلب باشد.
posts لیستی از post ها می باشد و در صفحه ای که آدرس شاخه ی مطالب قابل دسترسی می باشد.
page در تمام صفحات قابل دسترسی می باشد.
slide حاوی اطلاعات یک اسلاید می باشد و در تمام صفحات قابل دسترسی می باشد.
sidePage SidePage ها صفحاتی هستند که توسط کاربر تعریف می شوند و توسط آدرس تعیین شده برای آن قابل دسترسی می باشد.
order حاوی اطلاعات یک سفارش می باشد
orderItem شامل اقلام سفارش داده شده می باشد.
filter فیلترهای تعریف شده برای شاخه ها می باشد.
filterItem شامل انتخاب های هر فیلتر می باشد.
cartItem شامل اقلام اضافه شده به سبد خرید می باشد.

داده کالا - product

ویژگینوعتوضیحات
id Number id منحصر به فرد کالا می باشد.
serial Number شناسه منحصر به فرد کالا می باشد.
name Text نام کالا می باشد.
title Text عنوان کالا می باشد.
heading Text شامل سربرگ صفحه می باشد.
address Text شامل آدرس کامل کالا می باشد
keywords Text شامل کلمات کلیدی کالا می باشد.
description Text شامل توضیحات کالا می باشد
shortText Text شامل متن کوتاه توضیحات کالا می باشد
longText Text شامل متن بلند توضیحات کالا می باشد
date Text تاریخ تعریف کالا می باشد
price Text قیمت کالا می باشد
addToCart , addToCartAddress Text آدرس اضافه کردن کالا به سبد خرید می باشد
link Text آدرس لینک خرید پستی کالا می باشد.
categoryId Number id اختصاص داده شده به شاخه ی کالا می باشد
weight Number وزن تعریف شده برای کالا می باشد
status Text

وضعیت تعیین شده برای کالا می باشد

 • Available:
  • "status" = "موجود"
  • "statusName" = "available"
 • Unavailable:
  • "status" = "ناموجود"
  • "statusName" = "unavailable"
 • CallUs:
  • "status" = "تماس بگیرید"
  • "statusName" = "callus"
 • ComingSoon:
  • "status" = "به زودی"
  • "statusName" = "comingsoon"
first Boolean در صورتی که اولین کالای لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.
attachment Attachment  
attachments لیستی از attachment ها می باشد.  
comment Comment  
comments لیستی از comment ها می باشد.  
review Review  
reviews لیستی از reviews ها می باشد.  

داده ضمیمه - attachment

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد ضمیمه می باشد.
name Text نام ضمیمه تعریف شده می باشد.
extension Text پسوند نوع ضمیمه ای می باشد که تعریف شده است.
fullName Text نام تعیین شده برای موارد خاصی از ضمیمه می باشد.
title Text عنوان وارد شده برای ضمیمه می باشد.
alt Text در صورتی که ضمیمه، عکس باشد می توانید متن جایگزین وارد نمایید.
keywords Text برای ضمیمه می توانید کلمات کلیدی وارد نمایید.
description Text برای ضمیمه مورد نظر می توانید توضیحات وارد نمایید.
password Text در صورتی که ضمیمه فایل باشد می توانید کلمه عبور به آن اختصاص دهید.
address Text آدرس ضمیمه می باشد.
getAddress Text

تابعی برای تغییر سایز ضمیمه از نوع عکس می باشد و آدرس عکس تبدیل شده را بر میگرداند.

getAddress(width,height)
first Boolean در صورتی که اولین نظر لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.

داده نظر کالا - comment

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد نظر می باشد.
name Text نام کاربر ثبت کننده نظر می باشد.
text Text متن نظر ثبت شده می باشد.
date Text تاریخ ثبت نظر می باشد.
first Boolean در صورتی که اولین نظر لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.

داده نقد و بررسی کالا - review

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد نقد می باشد.
name Text نام کاربر ثبت کننده نقد می باشد.
title Text عنوان نقد ثبت شده می باشد.
description Text متن نقد ثبت شده می باشد.
rating Number رتبه ی داده شده به کالا می باشد.
date Text تاریخ ثبت نقد می باشد.
first Boolean در صورتی که اولین نقد لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.
 

داده شاخه - category

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد شاخه می باشد.
name Text نام شاخه می باشد.
title Text عنوان شاخه می باشد.
address Text آدرس شاخه می باشد
keywords Text شامل کلمات کلیدی شاخه می باشد.
description Text شامل توضیحات شاخه می باشد
hasChildren Boolean در صورت داشتن زیر شاخه true و در غیراینصورت false برگردانده می شود.
type Text

مشخص کننده نوع شاخه می باشد.

post : برای شاخه بندی مقالات استفاده می شود.

product: برای شاخه بندی کالاها استفاده می شود.

currentCategoryId Number id شاخه ی فعلی را برمیگرداند.

داده شاخه - post

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد مطلب می باشد.
name Text نام مطلب می باشد.
title Text عنوان مطلب می باشد.
heading Text شامل سربرگ مطلب می باشد.
address Text شامل آدرس کامل مطلب می باشد
keywords Text شامل کلمات کلیدی مطلب می باشد.
description Text شامل توضیحات مطلب می باشد
shortText Text شامل متن کوتاه توضیحات مطلب می باشد
longText Text شامل متن بلند توضیحات مطلب می باشد
date Text تاریخ تعریف مطلب می باشد

داده اسلاید - slide

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد اسلاید می باشد.
index Number شماره تریتب قرارگیری اسلاید در لیست اسلایدها می باشد.
title Text عنوان اسلاید می باشد.
address Text آدرس صفحه ای که به اسلاید نسبت داد.
description Text متن توضیحات اسلاید می باشد.
first Boolean در صورتی که اولین اسلاید لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.

داده مطلب - post

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد مطلب می باشد.
name Text نام مطلب می باشد.
title Text عنوان مطلب می باشد.
heading Text شامل سربرگ مطلب می باشد.
address Text شامل آدرس کامل مطلب می باشد
keywords Text شامل کلمات کلیدی مطلب می باشد.

داده صفحه جانبی - sidePage

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد صفحه جانبی می باشد.
name Text نام مطلب می باشد.
title Text عنوان صفحه جانبی می باشد.
keywords Text شامل کلمات کلیدی صفحه جانبی می باشد.
description Text متن توضیحات صفحه جانبی می باشد.
text Text متن توضیحات صفحه جانبی می باشد.

داده سفارش - order

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد صفحه جانبی می باشد.
number Number شناسه تولید شده برای سفارش می باشد.
firstName Text نام مشتری می باشد.
lastName Text نام خانوادگی مشتری می باشد.
name Text نام کامل مشتری می باشد.
phone Text شماره تلفن ثبت شده مشتری می باشد.
mobile Text شماره تلفن همراه ثبت شده مشتری می باشد.
email Text ایمیل ثبت شده مشتری می باشد.
stateName Text استان ثبت شده مشتری می باشد.
cityName Text شهر ثبت شده مشتری می باشد.
address Text آدرس پستی مشتری می باشد.
postalCode" Text کدپستی مشتری می باشد.
date Number تاریخ ثبت سفارش می باشد.
shippingMethodName Text نام شیوه ی ارسال سفارش می باشد.
shippingMethodTitle Text عنوان شیوه ی ارسال سفارش می باشد.
paymentMethodName Text نام شیوه ی پرداخت سفارش می باشد.
paymentMethodTitle Text عنوان شیوه ی پرداخت سفارش می باشد.
total Number مجموع هزینه ی کالاهای سفارش داده شده می باشد.
shippingMethodCost Number هزینه ی ارسال سفارش می باشد.
final Number هزینه ی کلی سفارش می باشد.(total+shippingMethodCost)
count Number تعداد کالاهای سفارش داده شده می باشد.
items OrderItem لیستی از سفارش ها می باشد.
paymentStatus Text

وضعیت پرداخت هزینه ی سفارش می باشد

 • paid
 • unpaid
 • نامشخص
Status Text

وضعیت سفارش می باشد

 • معلق
 • آماده به ارسال
 • ارسال شده
 • وصول شده
 • انجام شده
 • بازگشتی
 • انصرافی
 • نامشخص
first Boolean در صورتی که اولین سفارش در لیست سفارشات باشید true و در غیر اینصورت false برمیگرداند.
orders لیستی از order ها می باشد.  

داده اقلام سفارش - orderItem

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد صفحه جانبی می باشد.
serial Number شناسه تولید شده برای سفارش می باشد.
name Text نام کالای ثبت شده می باشد.
quantity Nmuber تعداد کالای سفارش داده شده می باشد.
price Nmuber قیمت کالای ثبت شده می باشد.
weight Number نام کالای ثبت شده می باشد.
total Number مجموع هزینه ی کالاهای سفارش داده شده می باشد.

داده فیلتر - filter

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد فیلتر می باشد.
name Text نام تعیین شده برای فیلتر می باشد.
title Text عنوان تعیین شده برای فیلتر می باشد.
count Number تعداد آیتم های وارد شده برای فیلتر می باشد.
empty Boolean در صورتی که تعداد آیتم های تعریف شده برای فیلتر بیشتر از 0 باشد false و در غیر اینصورت true برمیگرداند.
first Boolean در صورتی که اولین فیلتر لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.

داده آیتم های فیلتر - filterItem

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد آیتم می باشد.
name Text نام تعیین شده برای آیتم می باشد.
title Text عنوان تعیین شده برای آیتم می باشد.
checked Boolean در صورتی که آیتم انتخاب شده باشد true و در غیر اینصورت false برمی گرداند.
first Boolean در صورتی که اولین آیتم لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.

داده آیتم های سفارش - cartItem

ویژگینوعتوضیحات
id Number شناسه منحصر به فرد آیتم می باشد.
name Text نام تعیین شده برای آیتم می باشد.
serial Text شنایه تخصیص داده شده به سفارش می باشد.
quantity Number تعداد سفارش داده شده از کالا می باشد.
price Number هزینه ی کالای سفارش داده شده می باشد.
weight Number وزن کالای سفارش داده شده است.
total Number هزینه ی کلی سفارش می باشد.
deleteAddress,delete Text برای حذف سفارش از لیست سبد خرید استفاده می شود.
image Text آدرس تصویر کالای سفارش داده شده می باشد.
address Text آدرس کالای سفارش دده شده می باشد.
first Boolean در صورتی که اولین آیتم لیست باشد مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.